Unsupported Screen Size: The viewport size is too small for the theme to render properly.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania. Traditiile ei sunt legate de infiintarea, in anul 1818, de catre Gheorghe Lazar, a primei Scoli tehnice superioare cu predare in limba romana la manastirea Sfantul Sava din Bucuresti, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava.

Technologii si sisteme poligrafice

 • Masteratul este acrediat în domeniul Inginerie industriala.
 • Are anual alocate un numar de 20 de locuri de la bugetul statului si un numar nelimitat de locuri cu taxa.
 • Este un masterat complementar de cercetare.
 • Se supune Regulamentelor de ordin intern ale UPB.
 • Se acorda burse si premii.


Directii de cercetare stiintifica

 • Analiza familiei de standarde ISO 12637 în vederea realizării în limba română a unui dicționar de termeni tipografici
 • Analiza influenței activităților tipografice asupra mediului în scopul creării unui cod de bune practici
 • Măsurarea calității tiparului:
  • culoare și alte proprietăți geometrice (luciu, textura etc.)
  • uniformitate (macro- și micro-)
  • redarea detaliilor (rezoluție, registru, micro-dimensiuni etc.)
  • erori de reproducere (artifacte)
  • permanența (rezistența la diverși agenți – mediu, chimici, mecanici etc.)
 • Managementul și asigurarea calității procesului de tipar
 • Orientare pe produs (tiparul)
 • Orientare pe proces (activități și organziare flux de producție)
 • Automatizarea proceselor în pre-tipar
 • Optimizarea soluționării estetice și constructive a ambalajelor și a produselor publicitare

Programul de studii universitare de masterat: TEHNOLOGII ȘI SISTEME POLIGRAFICE (TSP)

Înscrierea candidaților  03.07-11.07.2021
Concursul de admitere – 14.07. 2021, ora 17.
Comunicarea rezultatelor  – 16.07.2021
Înmatricularea candidatilor  16.07 – 17.07.2021  conform informațiilor de pe site-ul fiecărei facultăți.
Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON.
 
Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină documentele precizate in prezentul regulament (https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/).

Adresa poştală: Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti,
Cod Poştal: RO-060042
Centrala telefonică: + 40 214 02 9373
Website: www.upb.ro

Universitatea Politehnica Timișoara

Universitatea Politehnica Timișoara

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Competențe:

 • Analizarea şi folosirea conceptelor şi teoriilor moderne în ceea ce priveşte cunoaşterea tehnologiilor utilizate în domeniul poligrafic;
 • Utilizarea de aplicaţii software avansate pentru identificarea şi definirea unui concept şi/sau proiect cu aplicaţii în domeniul poligrafic;
 • Identificarea, descrierea şi utilizarea tehnicilor informatice şi instrumentelor de bază pentru măsurarea şi evaluarea performanţelor necesare cuantificării activităţilor specifice domeniului poligrafic;
 • Utilizarea conceptelor de management în domeniul poligrafic;
 • Utilizarea principiilor cercetǎrii ştiinţifice specifice domeniului poligrafic şi aplicarea acestora în realizarea unei comunicǎri orale/în scris, care să pună în evidenţă cercetǎrile, materialele şi echipamentele specifice domeniului.

Adresă: Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 6, Timişoara, RO 300223
Telefon: 0256 403 063 (secretariat)
Fax: 0256 403 060 (secretariat)
E-mail: chimie@upt.ro
Website: www.chim.upt.ro

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

UniversitateaTehnică din Cluj-Napoca are douăsprezece facultăți care funcționează in cele două centre universitare, Cluj-Napoca și Baia Mare, la care se adaugă extensiile universitare din Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare și Zalău. Oferta educatională cuprinde programe de licenţă, masterat şi doctorat, precum si programe profesionale de formare continuă.

Competenţe şi abilităţi:

 • Competenţe specifice ingineriei mediului, respectiv familiarizarea cu cele mai recente cercetări, cunoştinţe,
  noutăţi şi iniţiative legislative în domeniu;
 •  Competenţe în domeniul economico-finaciar;
 • Analiza / selecţia / evaluarea şi implementarea procedeelor sustenabile în industria poligrafică;
 • Abilităţi de operare cu calculatorul în aplicaţii inginereşti;
 • Competenţe în conducerea / modelarea / optimizarea proceselor tehnologice în conformitate cu principiul
  dezvoltării sustenabile a industrie poligrafice;
 • Abilităţi în implementarea sistemului de asigurare a calităţii;
 • Abilităţi în analiza economico-financiară a procedeelor şi tehnologiilor de protecţie a mediului;
 • Conceperea / alegerea exploatarea / întreţinerea echipamentelor specifice din industria poligrafică
  respectând BAT;
 • Dezvoltarea unor competenţe cerute şi transferabile pe piaţa muncii şi lărgirea paletei de perspective în
  cariera profesională;
 • Formarea capacității de analiză şi rezolvare a unor probleme tehnico-economice, financiare şi manageriale
  care apar în organizatia modernă, în condiţiile reale ale pieţei globalizate actuale.

LA ABSOLVIRE:
diploma de studii universitare de masterat

Obiectivul major al programului de master este organizarea şi dezvoltarea unui proces formativ complex, dedicat acumulării de către masteranzi de cunoştinţe şi competenţe în domeniul industriei poligrafice în contextul dezvoltării durabile, pentru o bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă şi pentru cultivarea competenţelor profesionale, având o bază informativă multidisciplinară.
Programul propus se încadrează în contextul internaţional european şi mondial prin cursurile abordate şi competenţele urmărite a fi dobândite.

Pentru orice ajutor privitor la inscriere, urcare documente pe platforma, etc. vă ajută doamna dr.ing. Timea GABOR

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Departamentul de Ingineria Mediului si Antreprenoriatul Dezvoltarii Durabile
B-dul Muncii 103-105, 400641, Cluj-Napoca, sala M 101
Adrese e-mail: timea.gabor@imadd.utcluj.rotimeagabor.imadd@gmail.com
Telefon: +40.742.857.007

Descarcă planul de învățământ aici

 

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

 • învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă
 • durata 2 ani, cu un număr de 120 credite de studiu transferabile

Adresa: Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca
conf.univ.dr.ing. Viorel DAN
Tel.: 0264 401 624
E-mail: viorel.dan@imadd.utcluj.ro
Web: www.utcluj.ro